Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter

Baserat på Sveriges miljömål, näringslivets beroende av effektiva transporter och bristerna i dagens järnvägssystem har ett behov av en gemensam vision för järnvägen identifierats. I rapporten "Järnväg 2050 - Näringslivets godstransporter" är målet att fördubbla mängden godstransporter på järnväg fram till år 2050.

Sverige har under lång tid varit en industrination i världsklass och kunnat behålla positionen tack vare stora naturtillgångar och innovationer. Men gamla meriter tar oss inte framåt, industrin måste fortlöpande utvecklas och effektiviseras. Industrin är beroende av järnvägen.
Att företag kan transportera varor till exportmarknaden är avgörande för att Sverige ska kunna behålla den framgångsrika jobbskapande industri vi har idag, det är grunden för finansieringen av den gemensamma välfärden.

Rapporten, Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter, visar på behoven av åtgärder och investeringar för att ge järnvägen förutsättningar att möta den ökade efterfrågan på transporter. Genomförs förslagen är bedömningen att transportarbetet för gods på järnväg kan öka med 100 procent fram till år 2050. Det innebär att järnvägens andel av det totala transportarbetet kommer att öka från dagens 24 procent till 30 procent. Helt i linje med regeringens och riksdagens mål om att minska transportsektorns klimatpåverkan.

I rapporten lyfts två förslag för att nå målen fram.

1. Trafikverket behöver upprätta en nationell underhållsstrategi för att säkerställa en lägsta nivå för järnvägen.
2. Sverige behöver en nationell plan för näringslivets godstransporter.

Järnväg 2050-Näringslivets godstransporter är framtagen av Sweco, Tågoperatörerna, Skogsindustrierna och Swedtrain i samarbete med bl.a Näringslivets Transportråd, Teknikföretagen och en rad andra organisationer och företag.

Här kan du läsa och ladda ner hela rapporten. Vill du ha en tryckt version? Kontakta kansliet swedtrain@tebab.com