Behov av infrastruktur

Potentialen för samhället med bättre underhållen och utbyggd järnvägsinfrastruktur är stor

Starkt behov
Människor vill åka tåg. Fler och fler för varje år. Också fler och fler företag vill frakta gods på järnvägen.* Men nu börjar själva järnvägen sätta stopp för denna utveckling. Det får inte plats fler tåg på spåren på många sträckor.

Höghastighetståg

För att Sverige skall vara konkurrenskraftigt i den globala ekonomin krävs goda förutsättningar för attraktiva godstransporter och personresor på järnväg. Dessutom är det osäkert till vilken grad vi kan och har råd att använda alternativen till järnväg i framtiden. Sverige behöver därför en kraftigt förstärkt järnvägskapacitet. När man bygger ny järnväg idag, bygger man ofta höghastighetsjärnväg.

Om Sverige bygger enligt den statliga utredning som genomfördes 2009, skulle stora fördelar uppnås för godstrafiken. Kapacitet kan frigöras på befintliga spår motsvarande en ökning av mängden gods på järnväg 2–3 gånger. Detta skulle minska trängseln både på vägar och i städer samt minska Sveriges klimatpåverkan. För resenärer och samhället i övrigt innebär höghastighetsbanor stora fördelar. De kortare restiderna binder samman regioner och minskar avståndet mellan Sveriges städer. Erfarenheter visar att de skapar nya möjligheter för expansion och utbyggnad av samhället. I många länder har man sedan länge insett detta. I flera europeiska länder pågår utbyggnad och planering för nya tåg. Likaså sker i Asien och nu är även Nordamerika på gång.

Befintlig infrastruktur
Det är viktigt underhålla, trimma och bygga ut den befintliga järnvägen. Dels finns ett stort behov och stor nytta kan uppnås genom särskilda insatser. Dessutom tar det många år innan nya banor är färdigbyggda.

Spårvägar
Det är många gånger svårt för stadstrafiken att klara utmaningar gällande miljö, klimat, bekvämlighet,
effektivitet och trängsel. Spårvagnar har därför ökat i populäritet både i Sverige och runt om i Europa. Spårväg kan transportera två till tre gånger så många passagerare som ledbuss. Riktigt stora passagerarvolymer hanteras ofta bäst av tunnelbane- och pendeltågssystem. Vid lägre volymer kan busstrafik vara lämpligast. Spårvägar har en förmåga att vara samhällsbyggande eftersom spårvägsbyggen är långsiktiga investeringar som ger trygghet vid etablering. Den säkra närheten till kollektivtrafik drar till sig bostäder, butiker och
arbetsplatser.

En vital järnvägsindustri förutsätter en levande järnväg

För att vi skall fortsätta ha en konkurrenskraftig järnvägsindustri i Sverige, med en kritisk massa av ingenjörer och forskare, är det en förutsättning att moderna spårprojekt genomförs. De som bygger tåg bygger inte bara tåg, tågen är en del av ett tekniskt system.

* Från år 1990–2008 ökade persontrafiken med 67 % och gods med 22 %