Effektiv bransch

När järnvägssektorn avregleras uppstår en ny situation på marknaden. Företag med kompetens inom ett visst område ser en möjlighet att erbjuda den på marknaden och utvecklar sitt erbjudande under konkurrens. Inom flera av järnvägssektorns delar har därför betydande produktivitetsvinster uppnåtts. Ett exempel på detta är underhållsbranschen, där företagen genom konkurrens, specialisering samt införandet av effektivare arbetssätt lyckas leverera ”mer underhåll” per krona.

Sverige ur ett internationellt perspektiv
Ur ett europeiskt perspektiv är Sverige ett av de länder där avregleringen av järnvägsbranschen gått längst. Enligt det så kallade ”Rail Liberalisation Index”, som sammanställs av IBM Global Business Services, var Sverige 2007 det mest avreglerade landet gällande gods och det fjärde mest avreglerade gällande persontransport. Och mycket har hänt sedan dess. Värt att notera i detta sammanhang är att Sverige är det land i Europa som haft den största ökningen av persontrafiken på tåg 1997–2007. Under 2007 var Sverige, enligt Banverket, det land i Europa som lyckades ”producera” flest ton och personkilometer per anställd.