FoU

Järnvägsrelaterad Forskning, Utveckling och Demonstration är en nyckelfaktor för järnvägens och industrins framgång.

Järnvägsrelaterad forskning i Sverige idag
Järnvägsrelaterad forskning bedrivs idag vid flera högskolor och universitet. Exempel är KTHs järnvägsgrupp i Stockholm som inriktar sig på tågfordon och deras interaktion med spåret, utveckling av nya tågkoncept (Gröna Tåget), brokonstruktioner, transportekonomi/logistik och strömförsörjning.

CHARMEC vid Chalmers i Göteborg fokuserar på den mekaniska interaktionen mellan komponenter i tåg och spår. Centrets övergripande mål är att möjliggöra en livscykeloptimering av spårkonstruktioner och rullande materiel.

Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) i Luleå är Europas främsta forskningscentrum för drifts– och underhållsfrågor för tung och blandad järnvägstrafik.

Forskning och industri i samverkan
Samverkan mellan forskning och industri är väsentligt. Ett exempel på framgångsrik samverkan är Gröna Tåget. Projektet tar fram ett tåg med tekniska lösningar för den nordiska marknaden, som även kan användas på andra marknader. Bland fördelarna märks bredare tåg för fler passagerare, högre hastigheter på konventionella banor samt ökad tillförlitlighet i nordiskt vinterklimat.

Behov och möjligheter
De flesta av SWEDTRAINs medlemsföretag tycker att samarbetet fungerar bra idag, men ser ett behov av att utveckla forskningen inom några områden. Tillståndsbaserat underhåll, forskning kring ”mjuka frågor” såsom affärsmodeller och järnvägsmarknadens funktion och ökat fokus på tillämpad forskning är några områden.

Ett annat område är finansiellt stöd för att demonstrera nya lösningar i större skala. Nya lösningar för godsmarknaden finns framtagna av svenska företag som skulle kunna öka andelen lastbilscontainrar på tåg i hela Europa och möjliggöra lastning och lossning på andra ställen än terminaler. Varför inte testa dessa i Sverige?