Tillsammans för tåg i tid

Tillsammans för tåg i tid är ett stort gemensamt projekt mellan järnvägsbranschens aktörer där Swedtrain finns med. Syftet med projektet är att sätta hela järnvägssystemets funktion i fokus och att genom samarbete bidra till att öka punktligheten.

Att kunna planera sin resa eller transport och veta att tåget kommer fram i tid är en grundförutsättning för förtroendet för järnvägen. Det är också helt avgörande för kundnöjdheten. Många gånger består en resa av flera etapper med flera transportsätt inblandade. Då måste hela resan eller transporten fungera.

Arbetet med att förbättra punktligheten sker systematiskt och långsiktigt och görs synligt och transparant. Varje år utvärderas och redovisas arbetet som görs  på en resultatkonferens.

De övergripande målen för samarbetet är:

1. Andelen ankomster till slutstationer och viktiga bytespunkter inom fem minuter efter ordinarie tid, ska år 2020 vara minst 95 procent för gods och persontåg. Inställda tåg räknas som sen ankomst om de ställs in samma dag eller dagen före planerad avgångstid. Det är också viktigt att förstärka resenärsperspektivet. Följande mål är beslutade i ett första steg. Där behöver vi utveckla en gemensam metod för att mäta kundnöjdheten, fånga hur störningar hanterats och sätta målnivåer.

2. 80 procent av resenärerna är nöjda med både den information de fått vid störningar och de åtgärder som syftat till att de ska nå sitt resmål i rätt tid.

För mer information om projektet läs på Tillsammans för tåg i tid.