Forskning och institutioner

Sverige är ett framgångsrikt land när det gäller järnvägsrelaterad forskning och utveckling. Bland annat kan nämnas att Bombardier har flera av sina globala FoU-center förlagda till Sverige. Bland institutioner kan nämnas:

KTH Järnvägsgruppen är en informell organisation för att stödja och koordinera kompetens inom järnväg på KTH. Järnvägsgruppen består av åtta forskargrupper varav varje grupp står för en eller flera discipliner inom järnvägsområdet. Järnvägsgruppens syfte är att bidra till utveckling och ökad konkurrenskraft för järnvägen och svensk järnvägsindustri genom att skapa kunskap inom järnvägsrelaterade ämnen. Huvuduppgifterna är forskning, högskoleutbildning på grund- och forskarnivå, samt fort- och vidareutbildning.

CHARMEC, vars forskning fokuserar på den mekaniska interaktionen mellan komponenter i tåg och spår. Centrets övergripande mål är att möjliggöra en livscykeloptimering av spårkonstruktioner och rullande materiel. En långsiktig forskning och kunskapsuppbyggnad ska minska järnvägens kostnader för produktion, miljö, drift och underhåll samtidigt som säkerhet, tillförlitlighet och transportkvalitet förbättras. Denna utveckling är av allmänt samhällsintresse.

Forskningen bedrivs inom sex programområden:
– Samverkan tåg/spår (TS)
– Vibrationer och buller (VB)
– Material och underhåll (MU)
– System för övervakning och drift (SD)
– Parallella EU-projekt (EU)
– Parallella specialprojekt (SP)

LTU Järnvägstekniskt Center (JVTC) – JVTC är ett forskningscentrum inom Luleå Tekniska Universitet (LTU) med fokus på utveckling av drift och underhåll inom järnvägssektorn. JVTC erbjuder en plattform för effektiva gränsöverskridande samarbeten mellan universitet, företag och myndigheter.

Kompetensen omfattar hela underhållsprocessen, men med tyngdpunkt på RAMS3 (Reliability, Availability, Maintainability, Sustainability, Safety och Supportability), LCC, risk, underhållsgränser, eMaintenance samt utformning av underhållsstrategier där metoder som RAMS och LCC vävs samman till en tillämpbar helhet. Andra kompetensområden är integration mellan datakällor, analys, underhållshistorik, styrning (ledning) och upphandling.

JVTCs mål är att utveckla kunskap och kompetens på systemnivå med beaktande av specifika effektmål och befintliga regelverk inom driftsäkerhet, kapacitet och hållbarhet med fokus på drift och underhåll.

Dalarnas Högskola bedrivs också forskning med relevans för järnvägssektorn.

VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut, forskar kring samspelet mellan människa, fordon och transportsystem. När det gäller spårburen trafik har man bland annat forskat kring illamående på snabbtåg. I VTI:s järnvägssimulator kan man undersöka hur förarmiljöer ska vara utformade för att fungera optimalt under färd och vilka förbättringar som skulle kunna göras i befintliga förarmiljöer. Andra områden där järnvägssimulatorn kan vara till hjälp är inom utformning av bansträckor för järnväg och spårväg samt för att se hur en planerad utformning av signaler, tavlor, växlar, stationer och kurvor fungerar i en verklig situation. Även olika siktförhållanden kan simuleras.