Organisationer

I Sverige finns bland annat följande organisationer på järnvägsområdet:

Europakorridoren har som mål att föra Sverige och Skandinavien närmare Europa genom att knyta samman vårt höghastighetsnät med Europas

Näringslivets Transportråd har som syfte att uppnå en struktur för transporter och infrastruktur som är bra för svenskt näringsliv och stärker dess konkurrenskraft

Resenärsforum är en organisation för kollektivtrafikresenärer

Samtrafiken samordnar landets kollektivtrafik

Svensk Kollektivtrafik, organisationen för regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt. Medlemmar är kommuner, trafikhuvudmän, företag och intresseorganisationer

SWEDTRAIN är en branschförening bestående av 25-tal företag verksamma inom svensk järnvägsindustri

SWERIG är en paraplyorganisation för samordnade svenska exportinsatser

Sveriges Transportindustriförbund organiserar godstransport- och logistikföretag i Sverige och representerar dessa inför myndigheter och andra organisationer

Tågoperatörerna är de som trafikerar järnvägens branschorganisation

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ, organiserar underhållsföretag för infrastruktur på järnvägssidan

I Europa finns ett stort antal organisationer, UNIFE är en organisation för Europas tillverkare av tåg och tillhörande utrustning