Politik, lagstiftning och myndigheter

Politiker bestämmer spelreglerna för järnvägen i Sverige. Det gäller såväl på EU, riks och kommunal nivå.

EU
EU-parlamentet beslutar om olika järnvägspaket, innehållande direktiv som medlemsländerna ska uppfylla. EU’s järnvägspaket har bland annat direktiv om.
– tillstånd för järnvägsföretag
– säkerhet på järnväg
– driftskompatibilitet
– tilldelning av infrastrukturkapacitet

EU-kommissionen beslutar om de tekniska specifikationer, s.k. TSDer eller TSIer, som behövs för att direktiven ovan ska uppfyllas. Några exempel är:
– TSD Trafikstyrning och signalering
– TSD Infrastruktur
– TSD Tunnelsäkerhet
– TSD Tillgänglighet för funktionshindrade

På Europanivå har en ny myndighet, European Railway Agency, bildats för att hantera EU-regler på järnvägsområdet. Den har sitt säte i Valenciennes / Lille Frankrike. Myndighetens uppgift är att stärka säkerhet och driftskompabilitet för järnväg runt om I Europa. Formellt sett så är de viktigaste uppgifterna att ta fram förslag på TSI-dokument och säkerhetslagstiftning samt att övervaka arbetet i medlemsländerna med dessa frågor. Myndigheten driver också arbetet med ERTMS.

Sverige
I Sverige är det riksdagen som beslutar den övergripande järnvägspolitiken, framförallt genom att anta Trafikpolitiska program samt genom att stifta lagar på järnvägsområdet, nämligen Järnvägslagen (2004:519) och Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

I riksdagens trafikutskott behandlas och förbereds frågor av Järnvägskaraktär.

Regeringen påverkar järnvägen genom att
– i budget prioritera, eller ej prioritera, olika järnvägsprojekt
– besluta om förordningar på järnvägsområdet utifrån riksdagens lagar, t ex Järnvägsförordningen (2004:526) och i Förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Den föreskrivande myndigheten på järnvägsområdet heter Transportstyrelsen. Transportstyrelsen stiftar föreskrifter utifrån regeringens mer övergripande förordningar samt godkänner utrustning och system, se nedan. I Sverige behövs ett eller flera tillstånd för trafik på järnväg, för drift och förvaltning av infrastruktur samt för trafik på tunnelbana och spårvagn. Tillstånd söks hos Transportstyrelsen.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart och för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. På järnvägssidan har de också till uppgift att följa och driva utvecklingen inom järnvägssektorn, bistå riksdag och regering i järnvägsfrågor, samordna den lokala, regionala och interregionala järnvägstrafiken samt ge stöd till forskning och utveckling inom järnvägsområdet.

Trafikanalys är regeringens expert- och analysmyndighet inom transportsektorn, www.trafa.se.