Om SWEDTRAIN

SWEDTRAIN är branschorganisationen för tågfordonsindustrin i Sverige. Bland
medlemsföretagen finns tillverkande, underhålls, fastighets – och konsultföretag över hela landet. Industrin växer, har hög exportandel och behov av personal inom en rad områden.

Järnvägen är en betydande del i byggandet av ett konkurrenskraftigt samhälle, där människor, företag och regioner kan växa utan att tära på kommande generationers möjlighet att också göra det. Därför arbetar vi tillsammans för att stärka järnvägens – och järnvägsindustrins konkurrenskraft.

Då järnvägen haft en stark trafiktillväxt handlar det till exempel om att med myndigheter och politiker diskutera möjligheter att utnyttja den befintliga infrastrukturen effektivare och vilken potential det finns med ny infrastruktur. Det handlar också om att visa på järnvägssektorns positiva utveckling, men också behov av ändringar i regler och organisation när så är fallet.

Vi vill också verka för att den svenska järnvägsindustrins potential som växande export – och arbetsgivare tas tillvara genom relevanta utbildnings– och forskningsinsatser. SWEDTRAIN har kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper och är den svenska medlemsorganisationen i UNIFE, den europeiska branschorganisationen för järnvägsindustrin.

För kontaktuppgifter till kansliet, tryck här.