Swedtrain remissvar Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Swedtrain lämnade den 30 november in ett gemensamt svar med våra synpunkter på förslaget till den nationella planen.

Sammanfattning

  • Besluta om att bygga en höghastighetsbana för 320 km/h, med en snabb utbyggnad och som en sammanhållen bana
  • Investeringen av en ny höghastighetsbana bör ligga utanför den årliga infrastukturbudgeten och finansieras med lån.
  • Ta fram en kompetensförsörjningsplan
  • Öka anslaget till Forskning och Innovation inom järnvägssektorn
  • Prioritera de projekt som ger störst effekt på robusthet, punktlighet och kapacitet.
  • Ta fram konkreta tidplaner för åtgärder som gör det möjligt att köra längre och tyngre tåg.
  • Implementera ERTMS enligt plan
  • Redovisa även planerat färdigdatum för alla projekt, inte bara byggstart.

Läs remissvaret i sin helhet här: N2017-05430-TIF Swedtrain