Teknikskiftet hotas när kompetensen går i pension

Samtidigt med satsningar på ny höghastighetsbana går många av dagens anställda i pension. Ska investeringarna i ny infrastruktur lyckas krävs satsning på järnvägsforskning och ökad kompetens, skriver Björn Westerberg, Tågoperatörerna, Pia Lagerlöf och Staffan Håkanson, Swedtrain, samt Stefan Östlund, KTH, i en debattartikel i Ny Teknik.

Dagens forsknings- och utbildningsresurser är otillräckliga i förhållande till de politiska ambitionerna om järnvägens potential och framtid. En förutsättning för att svensk exportindustri ska vara konkurrenskraftig är att det finns en vilja att satsa på järnvägsforskning. Därtill måste vi säkerställa tillgången till rätt utbildning och kompetens då branschen står inför ett generationsskifte där många av dagens anställda snart går i pension samtidigt som helt nya tekniker och innovationer ska användas i verksamheterna och ute på spåren.

På transportområdet råder en stor politisk enighet att investera i såväl befintlig järnvägsinfrastruktur som ett höghastighetsjärnvägsnät för framtiden. Regeringen gör stora satsningar men för att dessa ska ge önskat resultat krävs att nödvändig kunskap och kompetens inom järnvägssektorn säkerställs och att forskning och utveckling av järnvägen lyfts fram och prioriteras.

Tre förslag lyfts fram i artikeln som regeringen för beakta i det pågående arbetet med att ta fram en ny forskningspolitisk proposition. Minst 2 procent av de planerade infrastrukturinvesteringarna i järnvägen under de kommande 20 åren bör satsas på järnvägsforskning. Ett Järnvägsforskningsprogram (JFP) med Trafikverket som sammanhållande myndighet bör inrättas. Staten bör även inrätta en kompetensförsörjningsgrupp med uppgift att ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för att säkra att de investeringar som planeras också går att genomföra ur bland annat ett planerings- och byggnationsmässigt perspektiv.

Svensk järnvägsteknik och järnvägskunnande är i många avseenden internationellt normbildande. Ska Sverige fortsatt vara ett land i europisk toppklass måste regeringen säkerställa resurser till forskning och utveckling av järnvägen och tillsammans med oss bidra till en stark kompetensförsörjning inom järnvägsbranschen.

Läs hela artikeln här. (Ny Teknik 160113)