Järnvägssatsningar krävs för att nå miljömålen

Miljömålsberedningen klargjorde på DN Debatt (17/6) att utsläppen från inrikes transporter kraftigt måste minskas och föreslog att utsläppen ska vara minst 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010 års nivå. Det är ett mycket ambitiöst mål som vi välkomnar och kommer jobba hårt för. Men om målet ska kunna uppnås krävs politisk handlingskraft som flyttar trafik från väg till järnväg, skriver företrädare för Tågoperatörer och Järnvägsindustrin i en replik på DN Debatt (23/6).

Såväl resenärer som näringsliv efterfrågar transporttjänster som är punktliga, pålitliga och miljövänliga. Tågtrafiken har ökat markant de senaste 20 åren samtidigt som underhåll och investeringar i järnvägen släpat efter. I dag är efterfrågan på tågresor och tågtransporter större än vad järnvägssystemet klarar av att ta emot på belastade sträckor under vissa tider.

Regeringens och Trafikverkets strategi är att minska efterfrågan genom att höja tågtrafikens kostnader och prisa ut godstransporterna från järnvägen till förmån för vägtrafiken. Det går stick i stäv med regeringens egna miljö- och klimatmål. Det är inte rimligt att tro att det går att nå miljömålen om kraftigt minskade koldioxidutsläpp när man samtidigt fördubblar banavgifterna och fördyrar de transportsätt som man säger sig vilja stimulera.

Vägtrafiken behöver minskas och en ökad andel gods flyttas över från väg till järnväg. En överflyttning av tio procent av godstrafik på väg skulle innebära en dubblering av godstrafiken på järnväg. Det skulle samtidigt reducera antalet lastbilar med 1,4 miljoner per år.

Enligt Trafikverkets prognos kommer marknadsandelarna för lastbil att öka och järnvägens andel att minska. Förklaringen till järnvägens långsammare utveckling ges i höjda banavgifter och kapacitetsproblem. Prognosen bör ses en varningsklocka för vad som kan ske om inga åtgärder genomförs.

Miljömålsberedningen föreslår att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Men i dagens transportsystem saknas de förutsättningar som krävs för att möjliggöra en större växling till hållbara transporter. För att ha en chans att nå beredningens förslag och öka trafiken på järnväg föreslår vi följande.

1. Frys banavgifterna och inför en miljörabatt i banavgiftssystemet för att öka tågets konkurrenskraft, minska klimatutsläppen och kompensera tågoperatörerna för banavgiftshöjningen. Denna möjlighet utnyttjas redan av Danmark, Nederländerna och Frankrike.

2. Öka kapaciteten i järnvägssystemet genom att använda den befintliga infrastrukturen bättre och mer effektivt. Investera i höghastighetsbanor och flytta fjärrtrafiken till de nya stambanorna.

3. Regeringen bör ta fram en nationell plan för effektiva, säkra och miljövänliga godstransporter så att näringslivets transportkostnader kan reduceras och förutsägbarheten öka.

Hållbar samhällsplanering med mindre utsläpp i transportsektorn är en av våra viktigaste framtidsfrågor. Miljömålsberedningen förslag att underlätta för resor med buss och tåg vid planering av infrastruktur mellan tätorterna är därför helt centralt. En satsning på järnvägen är en investering i svensk industri, ökad sysselsättning och tillväxt och inte minst ett friskare klimat. Nu är det upp till bevis för såväl regering som opposition, att visa politisk handlingskraft som realiserar miljömålen!

Pia Lagerlöf, generalsekreterare Föreningen Sveriges järnvägsindustrier
Björn Westerberg, vd Branschföreningen tågoperatörerna

Här kan du läsa debattartikeln.