SWEDTRAIN i möte med Infrastrukturministern

Torsdagen den 8 december träffade infrastrukturminister Anna Johannson deltagarna i den exekutiva järnvägsgruppen. I gruppen sitter representanter från Järnvägsoperatörerna, Trafikverket, Transportstyrelsen, Swedtrain samt Sveriges kommuner och landsting som har återkommande möten under året för diskussion och dialog om aktuella frågor inom järnvägsområdet.

Detta möte lyfte bland annat trafikinformation och rådande läge i järnvägstrafiken med fokus på vinterförberedelser. Departementet har tidigare begärt in underlag om vinterförberedelser från samtliga trafikslag. Trafikverket, Swedavia, Sjöfartsverket och Luftfartsverket har därför under hösten lämnat in redovisningar som visar att man arbetat aktivt med att förbereda sig för vintern på olika nivåer. Anna Johansson konstaterade att det nu råder en samsyn på vikten av förberedelser inför vintern och att järnvägsbranschen är väl rustad.

– Det är av stor betydelse att samtliga aktörer inom järnvägssektorn bedriver ett omsorgsfullt förberedelsearbete såväl inom den egna organisationen som att utveckla och säkerställa ett väl fungerande samarbete med andra aktörer som man är beroende av, säger Anna Johansson.

En väl fungerande järnväg är en prioriterad fråga för regeringen och föreslår i propositionen ”Infrastruktur för framtiden – Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling”, att 622,5 miljarder kronor ska gå till satsningar på den statliga transportinfrastrukturen under perioden 2018- 2029. Varav 125 miljarder kronor ska gå till drift, underhåll och återinvestering i statliga järnvägar. Förslagen i propositionen syftar till att möta flera av de samhällsutmaningar Sverige står inför; en omställning till ett fossilfritt välfärdsland, ett Sverige som håller ihop, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för näringslivet.

http://www.regeringen.se/artiklar/2016/12/exekutiva-jarnvagsgruppen-i-mote-med-infrastrukturministern—-fokus-pa-vinterforberedelser-i-jarnvagstrafiken/