Nya Stambanor kräver alternativ finansiering

Swedtrain skriver i en debattartikel i Dagens Industri 15/2 tillsammans med 8 andra aktörer:

Sveriges framtidsutmaningar kräver både höghastighetståg och upprustning av den befintliga järnvägen. Därför behövs en alternativ finansiering av nya stambanor, vid sidan av infrastrukturanslaget, skriver SJ-chefen Crister Fritzson i ett upprop tillsammans med åtta järnvägs- och näringslivsföreträdare.

Problemen i tågtrafiken har en enkel förklaring: Sverige har i flera decennier underinvesterat i infrastrukturen och dess underhåll. Samtidigt har befolkningen och ekonomin vuxit, vilket ökar belastningen på infrastrukturen ytterligare. Lösningen är inte att fortsätta i samma hjulspår, utan nya vägar måste prövas. Därför samlas vi, samhällsaktörer och representanter från näringslivet för att uppmana till blocköver- skridande samtal om alternativ finansiering av framtidens infrastruktur.

Även om anslagen till infrastruktur har ökat de senaste åren är behoven större än det ekonomiska utrymmet. Med en alternativ finansiering, utanför infrastrukturanslaget, kan vi både underhålla den järnväg vi har samtidigt som vi bygger nytt för att skapa den kapacitet som är nödvändig för dagens och morgondagens behov.

I grunden handlar denna fråga om Sveriges konkurrenskraft. En utmaning på den internationella marknaden är Sveriges geografiska läge i Europas periferi. För att möta detta krävs tidseffektiva och pålitliga transporter med mycket hög kapacitet, vilket nya stambanor, i form av höghastighetsjärnväg, skulle leverera. För företag är det avgörande att kunna lita på att godstransporter kommer fram i tid; redan små förseningar kan innebära stora kostnader. Dagens järnväg klarar inte de tillförlitliga transporter som krävs av ett konkurrensutsatt näringsliv.

En så pass stor investering som höghastighetsjärnväg ger en överhängande risk för undanträngningseffekter. Det vill säga att investeringar i ett objekt tränger undan investeringar i ett annat, och Sverige stoppas upp. Det har med rätta höjts ett varningens finger för att höghastighetsjärnvägen kan bli en gökunge som upptar för stort ekonomiskt utrymme och gör att det saknas resurser till andra objekt. Detta kan undvikas genom alternativ finansiering där höghastighetsjärnvägen inte längre konkurrerar om samma pengar som annan infrastruktur. Den här typen av stor, omdanande, investering kräver en separat långsiktig hantering och finansiering.

Med en anslagsfinansiering skulle dessutom ett färdigställande av höghastighetsjärnvägen ta över 50 år. Småsträckor kommer att byggas under tiden, vilka inte alls ger den nytta och inte möter behoven. Först när ett färdigt järnvägssystem är på plats kan vi tillgodogöra oss hela investeringen. Genom alternativ finansiering kommer vi att kunna bygga nytt, underhålla gammalt och bygga för framtiden, snabbt och utan undanträngningseffekter.

Läs hela artikeln här