SvD Debatt: Alldeles för få utbildas inom järnvägsyrken

Swedtrain tillsammans med FSJ, Sveriges Byggindustrier och Sveriges Byggindustrier Östra Skåne skriver i SvD Debatt 190703 att regeringen måste ge Trafikverket ett övergripande samordningsansvar för kompetensförsörjningen till järnvägsyrken.

Den nationella transportplanen 2018–2029 ska rusta Sveriges järnvägar. Drygt 700 miljarder kronor satsas på infrastrukturen, varav 125 miljarder går till drift och underhåll av järnvägsnätet. Sverige har en sämre punktlighet än i jämförbara EU-länder. Försenade tåg och gods som inte kommer fram i tid är inslag som alltför många vant sig vid.

Det går att vända den negativa utvecklingen. En bättre fungerande järnväg kräver mer än miljardanslag till drift och underhåll. Utan tillräckligt många bantekniker, eltekniker och signaltekniker blir det svårt att uppnå den nationella transportplanens ambitioner.

Inom fem år kommer 1 700 årsarbetare saknas. Ändå finns inget övergripande nationellt ansvar för kompetensförsörjningen. Hösten 2018 startade fyra samordnare olika järnvägstekniska utbildningar: Totalt erbjöds strax över 100 platser – färre än 10 procent av behovet. Därför föreslår vi ett antal åtgärder som gör transportplanens prioritering av drift och underhåll realistisk.

  • Regeringen måste ge Trafikverket ett övergripande samordningsansvar för kompetensförsörjningen till järnvägsyrken. Detta ska ske i samverkan med branschen.
  • Det behövs enhetliga nationella utbildningsplaner för järnvägstekniska utbildningar – utifrån fastställda krav för respektive roll, ansvar och arbetsuppgifter.
  • De statligt finansierade utbildningsplatserna för järnvägstekniska yrken måste bli fler och spridas till fler ställen i landet.
  • Genom framtida branschskolor för järnvägstekniska utbildningar skulle kompetensförsörjningen kunna ske på fler orter i landet.
  • Det råder stor brist på erfarna och kompetenta lärare. Satsa på aktiviteter som leder till fler lärare med rätt kompetens.
  • Skapa nationella noder under Trafikverkets ledning med ansvar för kompetensutvecklingen på olika platser i landet förslagsvis i befintlig järnvägsknut med utbildningskapacitet som till exempel Hässleholm i södra Sverige. Men det finns fler sådana exempel runt om i landet.
  • Involvera olika nivåer inom utbildningsväsendet som yrkeshögskola, yrkesutbildning och högskola/universitet.

Behovet av en hållbar tillväxt är vår tids ödesfråga. Järnvägen måste ges bästa möjliga förutsättningar för såväl arbetspendling som godstransporter.

Susanne Andersson
branschansvarig FSJ, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer
Pia Lagerlöf
generalsekreterare Swedtrain – Branschföreningen Sveriges Järnvägsindustrier
Lars Redtzer
chef Branschutveckling, Sveriges Byggindustrier
Anders Fredriksson
chef Sveriges Byggindustrier Östra Skåne

Här hittar du artikeln: Alldeles får få utbildas inom järnvägsyrken

Foto: Copyright Jernhusen