Automatkoppel stärker konkurrenskraften

Automatkoppel för godsvagnar stärker konkurrenskraften för transporter på järnväg och bidrar till att möta klimatmål 2030 och 2045.

En krönika om automatkoppel från CAF, DELLNER, VOITH och WABTEC

DAC from Dellner

Automatkoppel från Deller

Nu i dagarna installeras 16 stycken automatkoppel för godsvagnar från fyra tillverkare på Green Cargos verkstad i Eskilstuna. Vi som tillverkat kopplen har sponsrat med koppel och arbetet med att installera dem. Kopplen kommer ingå i ett vagnsset som från november och framåt kommer vara bas för test under vinterförhållanden i Luleå. Testerna utförs under Trafikverkets ledning och är en del i EU:s projekt Shift2Rail, där syftet är att hitta en standard för automatkoppel som sedan kan införas inom hela Europa.

DAC from Voith

Automatkoppel från Voith

Vi som tillverkare och utvecklare är övertygade att ett införande av automatkoppel för godsvagnar med en automatisk koppling av el, luft och data, är absolut nödvändig att genomföra så snart som möjligt. I dagsläget sker ihop och isär koppling av vagnar helt manuellt, något som både tar tid och är farligt för personalen. Att införa automatkoppel på godsvagnar är därför mycket viktigt för att kunna öka konkurrenskraften för godstransport via järnväg samt för att förbättra arbetsmiljö och säkerhet. Ett införande skulle medföra flera förbättringar såsom en mycket säkrare arbetsmiljö för bangårdspersonal och ett möjliggörande för tillståndsövervakning av såväl last som fordon. Det innebär även en högre kostnadseffektivitet genom snabbare och enklare rangering samt snabbare klarering vid avgång. Gångdynamiken förbättras också då automatkoppel spar slitage på infrastruktur och fordon samt tillåter högre hastigheter. Att använda automatisk koppling av el och data skapar väldiga möjligheter för affärsutveckling inom området. Som ett exempel kan nämnas SBB som vill kunna ladda ellastbilar lastade på sina godsvagnar.

DAC from Wabtec

Automatkoppel från Wabtec

Järnväg är idag det energieffektivaste sättet för landtransporter. En överflyttning av transporter till järnväg är därför en viktig förutsättning för att klimatmålen 2030 och 2045 skall nås. Även jämfört med el-lastbilar så förbrukar järnvägstransport bara runt en tredjedel av energin. Att i det sammanhanget kunna stärka järnvägsgodstransporternas konkurrenskraft med DAC (Digital Automatic Coupler) är därför högst önskvärt. Tyska Federala Ministeriet för Transporter och Digital Infrastruktur (BMVI) gav nyligen ut en rapport där DAC listas som en nyckelfaktor för att öka konkurrenskraften för godsoperatörer på järnväg. Den myndigheten vill att ett införande startar 2023.

DAC from CAF

Automatkoppel från CAF

Som tillverkare kommer vi göra allt för att medverka till att ett införande av DAC ska kunna ske så snabbt och effektivt som möjligt i Europa. Vi är också säkra på att det kommer komma många fler idéer som vi inom järnvägen inte ens kan föreställa oss nu när väl lastköpare blir medvetna om den fulla potentialen som finns i denna utveckling. Här har vi inom branschen en uppgift att synliggöra de förändringar som håller på att ske

Vi ser nu fram emot aktivt delta och följa i vintertesterna. Vi lovar att hålla er uppdaterade om spännande och intressanta framsteg!

CAF DELLNER  WABTEC VOITH