Gemensamt kan vi göra mer!

Nu söker vi intressenter till Swedtrains fokusgrupper inom kompetensförsörjning samt miljö & klimat.

På två år har Swedtrain mer än fördubblat sitt medlemsantal. Det är en fantastisk utveckling som ger oss styrkan att jobba med ännu fler viktiga frågor. På höstmötet föreslogs därför att skapa fokusgrupper för två teman, kompetensförsörjning och miljö & klimat – områden med stor betydelse för medlemsföretagen.

– Fokusgrupper är en utmärkt möjlighet för medlemmar att påverka Swedtrains arbete och budskap, säger Maria Parent, representant för Alstom Transport i fokusgruppen Kommunikation som etablerades som en pilot under hösten 2023.

Varför fokusgrupper?

Fokusgrupper är en ypperlig möjlighet att ta tillvara medlemmarnas kompetens! De erbjuder en plattform för engagemang och medlemsinflytande och stärker därmed Swedtrains position. Genom fokusgrupperna kan vi

  • med kraft utveckla strategiska områden som är relevanta för medlemsföretagen
  • tillföra expertkunskap till föreningen
  • tydliggöra och positionera varumärket Swedtrain
  • stärka branschsamverkan.

Vad ska grupperna arbeta med?

Grupperna styr själva agendan, men exempel på aktiviteter är:

Kompetensförsörjning

  • Att öka branschens attraktionskraft genom passande aktiviteter.
  • Att utveckla Swedtrains utbildningskoncept Tech&Future och skapa ett nytt utbildningskoncept för standarder, regelverk och direktiv.
  • Att vidareutveckla Swedtrain Internship Program och Swedtrains examenspris.

Miljö & Klimat

  • Att öka politikens och allmänhetens kunskap om järnvägens klimatvänlighet och energieffektivitet, t.ex. genom artiklar, faktablad etc.
  • Att synliggöra medlemmarnas lösningar inom områdena (Best practise).
  • Att samverka med Swedtrains övriga fokusgrupper för att säkerställa miljö- och klimatperspektivet i föreningens arbete.

”What’s in it for me?”

Engagerade företag är med och sätter agendan för Swedtrains arbete! Det är här vi identifierar vilka frågor som är viktiga att driva, planerar innehållet och skapar underlag för föreningens påverkansarbete. Deltagarna får dessutom en bred förståelse för frågorna som behandlas och skapar samtidigt värdefulla nätverk och utbyten med sina kollegor samt andra aktörer inom järnvägsbranschen.

Är det tidskrävande att engagera sig?

– Fokusgrupperna ska utgå från deltagarnas möjligheter att bidra, varför vi föreslår ett agilt arbetssätt med behovsstyrda möten, säger Swedtrains generalsekreterare Anne Geitmann. Uppstartsmötet kan nog ta lite längre tid för att identifiera frågor som gruppen vill jobba med. Men sedan räcker det oftast med korta digitala avstämningsmöten för att komma vidare i arbetet. För att säkerställa kopplingen till styrelsen knyts även en mentor från styrelsen till varje fokusgrupp, avslutar Anne Geitmann, generalsekreterare Swedtrain.

Anmäl ditt intresse!

Vill du vara med eller känner en kollega som borde vara det? Anmäl ditt intresse till kansliet@swedtrain.org!