Swedtrain välkomnar Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen 2026-2037

Igår presenterade Trafikverket inriktningsunderlaget för infrastrukturplaneringen 2026-2037, som ger förslag till prioritering av åtgärder inom transportinfrastrukturen. Helt avgörande enligt rapporten är satsningar på underhåll samt utbytet av Sveriges föråldrade signalsystem.

– Swedtrain ser positivt på Trafikverkets prioriteringar. Ett modernt signalsystem upprätthåller inte bara järnvägens funktion utan ökar även dess kapacitet. Dessutom är det en förutsättning för ett stort antal andra digitala lösningar med omfattande effektiviseringspotential. Vi föreslår att samordna de kommande underhållsåtgärderna med installationen av ERTMS-utrustning för att minska ytterligare påverkan, säger Swedtrains generalsekreterare Anne Geitmann.

Enligt Trafikverket är det inom nuvarande finansiella ram dock inte möjligt att både upprätthålla infrastrukturens funktionalitet, återta visst eftersatt underhåll och genomföra nya investeringar, varför hårda prioriteringar men även krav på kostnadsbesparingar väntas om anslagen inte höjs rejält. Samtidigt räknar Trafikverket med effektiviseringsvinster genom att t.ex. ta tillvara sektorns innovationsförmåga samt genom en ökad andel funktionsupphandlingar.

– Vi förespråkar sedan länge målstyrda upphandlingar, fortsätter Anne Geitmann. På så sätt skulle exempelvis lösningar inom underhåll premieras som utförs på kortare tid eller som på annat sätt minimerar påverkan på trafiken.

– Vi kommer nu i detalj att titta på rapporten och förslagen till medelsfördelning. Målet måste vara ett klimatvänligt och energieffektivt transportsystem som har tillräcklig kapacitet för våra och kommande generationers ökande transportbehov. Vi kan inte nog påpeka att den elektriska järnvägen förbrukar endast hälften så mycket energi per lastenhet som en el-lastbil. Att överföra passagerar- och godstrafik från väg till järnväg är därför avgörande när varje kilowatt räknas och Sveriges årsproduktion på el prognosticeras behöva öka med 120 procent bara till år 2045, säger Anne Geitmann.

Bakgrund:

Utgångspunkten för inriktningsunderlaget är samma planeringsram som för nu gällande nationella plan, vilken uppgår till 959 miljarder kronor i 2023 års prisnivå (motsvarar 799 miljarder i 2021 års prisnivå). Därutöver redovisas förslag till medelsfördelning för fyra alternativa ramnivåer där ramen ökas respektive minskas med 10 respektive 20 procent. Inriktningsunderlaget ligger till grund för regeringens infrastrukturproposition med ekonomiska ramar, som riksdagen senare beslutar om.

 

Läs mer här: https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2024-01/trafikverkets-redovisar-inriktningsunderlag-for-transportsystemet/