Swedtrains remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag

Swedtrain välkomnar inriktningsunderlagets kraftsamling kring underhåll och reinvestering - men är övertygade att takten kan ökas mer än vad som beskrivs om modern teknik och innovativa metoder kommer ut i spåret i högre grad.

I remissvaret på Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen 2026-2037 ger Swedtrain ett 40-tal förbättringsförslag för ökad måluppfyllelse, effektivare genomförande, drift, underhåll och utveckling av järnvägssystemet.

– Men vårt fokus ligger på järnvägsindustrins perspektiv och hur modern teknik och innovativa metoder kan förbättra underhållsprocessen, öka reinvesteringstakten och påskynda nyinvesteringar. Idag är den främsta utmaningen inte bristen på innovativ teknik, utan att implementera den i systemet, säger Swedtrains generalsekreterare Anne Geitmann,

  • Signalsystemet: Järnvägsanläggningens största bekymmer utifrån ett teknikperspektiv. Det finns allt färre reservdelar att tillgå och antalet personer med rätt kompetens för till exempel gamla ställverk minskar drastiskt. ERTMS är även en avgörande förutsättning för digitaliseringen och därmed effektiviseringen av hela järnvägssystemet, varför det måste införas så snart som möjligt.
  • Kunskap om anläggningen: Det är lönsamt att satsa på underhåll skriver Trafikverket, och Swedtrain anser att detaljkunskap om anläggningens skick är A och O för en effektiv underhållsprocess. Med sensorer i järnvägsfordon och en marknadsplats där operatörer, ägare, underhållare och Trafikverket delar datan.
  • Upphandling: I inriktningsunderlaget fokuseras mycket på att arbetsmetoderna kan förbättras med rätt upphandling. Vi vill skicka med att även upphandling av teknik behöver ses över. Swedtrain förespråkar funktionella upphandlingskrav som innebär att de som är bäst på att lösa ett specifikt problem – nämligen leverantörerna – får utrymme att ta fram de bästa lösningsförslagen.
  • Kompetensbehov: Digitala och automatiserade tekniska lösningar är även ett verktyg för att bemöta kompetensbristen när underhållsbehovet minskar och tidskrävande eller farliga arbeten elimineras.

Läs mer här:

Swedtrains remissvar

Trafikverkets inriktningsunderlag