JBS – Forskning och innovation

Swedtrains ursprungliga initiativ om en gemensam forsknings- och innovationsagenda för järnvägen har fullföljts med ett  arbete för hela järnvägsbranschen genom den samverkan som pågår inom JBS (Järnvägsbranschens samverkansforum).

Inom JBS pågår arbetet med att ta fram förslag till  samverkansformer inom järnvägsbranschen för att stärka och öka insatserna för forskning och innovation inom det järnvägstekniska området. Målet är att skapa en järnvägsforskning som bygger på excellens, där akademierna kan kraftsamla gemensamt och bygga upp kunskap inom respektive styrkeområden. Förslag har presenterats som utgår från en samverkan mellan offentliga och privata aktörer tillsammans med akademin.

Inom Trafikverket sker nu ett arbete med att utveckla formerna för uppdrag och finansiering för ökad FoI liksom utbildning och kunskap inom järnvägsområdet. Detta sammanfaller med avsikterna inom branschen.

Swedtrain bjuder nu in dig till en digital träff med information kring det pågående arbetet med att forma gemensamma samverkansformer för Forskning och Innovation inom järnvägsbranschen.

Är du intresserad av att delta? Maila gärna oss på kansliet på swedtrain@tebab.com

AGENDA:

  1. Inledning (Swedtrain)
  2. Bakgrundsbeskrivning, (JBS Kent o Sofia)
  3. Arbete som pågår på europeisk nivå (Trafikverket Bo)
  4. Arbete nationellt kring forsnings- och innovationsfrågor(JBS Kent o Sofia)
  5. Förslag till utformning av nationella excellensområden för forskning, innovation och kunskap (Trafikveket Bo)
  6. Nästa steg och involvering (Swedtrain, Kent, Sofia och Bo)
  7. Hur fungerar det idag
  8. Nytt
  9. Nästa avstämning