Swedtrain ger sin syn på den nationella planen

Den 14 februari bjöd Infrastrukturminister Tomas Eneroth in till remissmöte för näringslivsorganisationer för att motta synpunkter på Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. På måndagen deltog vår ordförande Björn Asplund och generalsekreterare Gabriel Modéus för att ge Swedtrains syn (vilken i efterhand går att se på Youtube) på förslaget från Trafikverket.

Våra huvudbudskap var:

  • Kapaciteten måste förbättras, bland annat med nya stambanor – Nya stambanor måste byggas snabbare och effektivare. Swedtrain stödjer Trafikverkets förslag om att stambanorna bör lånefinansieras och i första hand hanteras utanför Nationell plan. Swedtrain anser även att det bör ligga i en egen organisation, utanför Trafikverkets organisation. Med Trafikverkets organisation kommer man inte kunna genomföra detta i den hastighet som krävs. Utbyggnaden behöver även upphandlas som en helhet, inte nedbrutet i små delar.
  • ERTMS – ERTMS är en relativt billig investering för att driva digitaliseringen av järnvägen, som även ökar kapaciteten på befintliga banor i väntan på nya banor. Det nuvarande förslaget på utrullningen av ERTMS är inte tekniskt optimalt, säger Trafikverket själva. Det blir därför ett slöseri på skattepengar när utrullningen blir dyrare. Trafikverket själva säger att kostnaden kan bli så mycket som 40% högre. Dessutom måste vi, med nuvarande förslag, under lång tid ha dubbla signalsystem och säkerställa dubbla kompetenser – något som redan börjar bli svårt. Vi måste arbeta för att nå målet i TEN-T förordningen om att ha ERTMS utrullat i stomnätet till 2030.
  • Teknik och digitalisering – Förutom ERTMS finns många andra tekniska lösningar som snabbt kan öka kapaciteten i befintlig anläggning. Med, relativt sett, små investeringar kan vi få motsvarande många mil ny räls. Med hjälp av tex sensorer på fordon och i infrastrukturen där vi delar data och använder AI kan vi öka tillförlitligheten på banan och arbeta med prediktivt underhåll. Detta minskar stopp i spår med fordon som gått sönder och det minskar risken för trasig infrastruktur, något som alla vinner på.Trafikverket måste även fokusera på innovations- och funktionsupphandling i större utsträckning än idag. Idag lär sig inte Trafikverket tillräckligt av industrin och tar inte del av den senaste tekniken. Det krävs en nyfikenhet och öppenhet för nya tekniska lösningar som kommer öka kostnadseffektiviteten när den senaste tekniken används. Dessutom gynnas svensk industri av att Trafikverket bidrar till att få ut ny teknik, vilket kommer öka svensk export och konkurrenskraft.

Rusta inte bara upp, utan uppgradera så vi går ur perioden i ett bättre läge. Vi måste utveckla det vi har och våga satsa på ny teknik.

Fler synpunkter ger Swedtrain i vårt remissvar, tack infrastrukturminister Tomas Eneroth och Infrastrukturdepartementet för inbjudan att framföra våra synpunkter.