Remissvar till delbetänkandet: Koll på Anläggningen

Efter att ha tagit del av underlaget håller Swedtrain med utredaren och ger sitt stöd till alla de förslag som presenteras.

Swedtrain vill poängtera att det nu är viktigt att skyndsamt börja arbeta med de åtgärdsförslag som utredaren föreslår och särskilt angeläget är det att ett underhållssystem med anläggningsdata byggs upp för att kunna prioritera åtgärder.

Swedtrain anser att konkurrens bidrar till järnvägens utveckling genom att det leder till effektivisering och ett större utbud av tjänster. En öppen marknad förutsätter dock en tydlig ansvarsfördelning mellan alla aktörer samt rätt kompetens hos de som upphandlar tjänsterna, vilket också utredaren påpekar. Delbetänkandet visar dessutom på tydliga kostnadsfördelar med konkurrensutsättningen och Swedtrain delar därmed utredarens uppfattning om att järnvägsunderhållet fortsatt ska konkurrensutsättas genom att anlita externa entreprenörer.