SWEDTRAIN lämnar remissvar till Trafikverket

SWEDTRAIN har lämnat in ett remissvar med anledning av Trafikverkets förslag till Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Här följer en sammanfattning av SWEDTRAINs viktigaste ståndpunkter och förslag:

SWEDTRAIN stödjer

  • Alternativ 3 (+15 procent) för att öka järnvägens robusthet och möta klimatutmaningarna.
  • Ökade satsningar på systematiskt underhåll av järnvägen.
  • Planerade investeringar för att öka kapacitet och tillförlitlighet i det befintliga järnvägssystemet. Många av dessa bör tidigareläggas i möjligaste mån och fokus bör nu ligga på genomförande och inte ytterligare utredande.
  • Arbetet med att ta fram en nationell underhållsplan för att ha koll på anläggningen och därmed också ha möjlighet att prioritera

SWEDTRAIN önskar att Trafikverket dessutom

  • Arbetar på ett transparent sätt och samverkar aktivt med marknadens aktörer
  • Säkerställer att planeringen och byggandet av de nya stambanorna inte försenas.
  • Inför stråkvis underhåll för att på bästa och effektivaste sätt nyttja de pengar som finns.
  • Tar fram en samlad åtgärdsstrategi i syfte att möta efterfrågan på mer kapacitetsstarka tåg ex. längre och tyngre

SWEDTRAIN anser att Staten bör satsa minst 2 % av de planerade infrastrukturinvesteringarna i järnvägen på järnvägsforskning under de kommande 20 åren.

Här kan du läsa remissvaret i sin helhet.