När vi går en mer effektiv, föränderlig och hållbar framtid till mötes spelar teknik en alltmer central roll. Den svenska järnvägsindustrin är i framkant när det gäller innovativa och tekniska lösningar som transformerar hur järnvägar byggs, underhålls och drivs i Sverige och världen. Det kan handla om allt från energieffektivitet till avancerade kommunikationssystem som förbättrar säkerheten och punktligheten. Här belyser vi hur dessa tekniker inte bara förbättrar användarupplevelsen utan också bidrar till en grönare transportsektor.

Möjligheterna med ny teknologi

  • Modern tillgångsförvaltning som långsiktigt arbetssätt
    Att applicera modern tillgångsförvaltning kan bli vår generations viktigaste bidrag till ökad konkurrenskraft för järnvägen. Struktur, enhetlighet och livscykelperspektiv skapar ökad säkerhet och tillgänglighet.
  • Konkurrenskraftiga moderna järnvägstransporter med digitala automatiska koppel (DAC)
    Idag körs godstrafiken på järnväg i Europa med skruvkoppel från 1830-talet, vilket är ett av de största hindren för effektivisering av godstrafik på järnväg. Implementering av digitala automatkoppel för godstrafik, speciellt i samband med att ett modernt signalsystem införs, vore det snabbaste, mest kostnadseffektiva och miljövänligaste sättet att öka kapaciteten och robustheten i befintlig järnvägsanläggning och möta nuvarande och framtida behov av hållbara transporter.
  • Ökad kompatibilitet med European Rail Traffic Management System (ERTMS)
    Till skillnad från bilar på vägen kan tåg inte köra efter syn, utan kräver ett uttryckligt tillstånd för att få köra på en specifik sträcka. Detta tillstånd ges via signal- och säkerhetssystem längs sträckan. Dagens järnvägar byggdes utifrån nationella förutsättningar och idag finns omkring 30 olika signalsystem för järnvägstrafik i Europa. Istället för att underhålla gamla system måste förutsättningar för ökad kompatibilitet skapas.

CASE:
Tillgångsförvaltning - hushåll med järnvägens resurser

Behov
Järnvägen är en av Sveriges största sammanhängande tillgångar. Avreglering, ökad efterfrågan, kapacitetsbrist och åldrande tillgångar ställer höga krav på hushållning med järnvägens resurser. Idag saknas det dessutom förutsättningar för att till fullo kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Lösning
Modern tillgångsförvaltning baseras på standardserien ISO 55000 och används inom en mängd olika samhällssektorer. Det är ett långsiktigt arbetssätt med målet att uppnå en överenskommen servicenivå och acceptabel risknivå, samtidigt som man strävar efter att minimera livscykelkostnaderna…

Läs mer & ladda ner faktablad >>

Bild1

CASE:
Digitala Automatkoppel (DAC) för godsvagnar
- förutsättningen för konkurrenskraftiga järnvägstransporter

Behov
Att koppla och koppla isär godsvagnar är idag ett tungt, tidskrävande och farligt arbete. Då skruvkopplet dessutom endast överför mekanisk kraft måste koppling av luft och, om behoven finns, el- och dataöverföring ske separat. Det gör kopplingsproceduren långsam, ineffektiv och för växlingspersonal direkt olämplig ur ett säkerhetsperspektiv.

De senaste årtiondena har personfordon blivit kontinuerligt uppgraderade och är i dag redo för att dra nytta av digitaliseringens alla landvinningar. Samtidigt använder godstrafiken samma teknik som på 1800-talet. Denna tekniska obalans leder till ett enormt underutnyttjande av befintlig infrastruktur, både analogt och digitalt. I en tid där Sveriges årsproduktion på el prognosticeras behöva öka med 120 procent till år 2045 är effektiviseringen av järnvägstransporterna, som förbrukar hälften så mycket energi per lastenhet som en elbil, akut för att möta de snabbt ökade behoven av hållbara transporter som drivs av fossilfri el.

Lösning
Med införandet av digitala automatkoppel (DAC) skulle det tekniska gapet mellan godstrafiken och persontrafiken överbryggas. När både den fysiska anslutningen inkl. luftledning för bromsning och den digitala anslutningen för el och data sker automatiskt förbättras säkerhet och arbetsmiljö markant, godstrafiken kan köra fortare samt använda längre tåg, och slitage på infrastruktur och fordon minskas på grund av bättre gångdynamik…

Läs mer & ladda ner faktablad >>

Cargo train in morning sun

CASE:
European Rail Traffic Management System (ERTMS)

Behov
Sveriges signalsystem är föråldrat och har nått sin tekniska livslängd. Att vidmakthålla systemet blir allt svårare då det finns allt färre reservdelar att tillgå. Samtidigt minskar antalet personer med kompetens för underhåll av till exempel gamla ställverk drastiskt.

Olika signalsystem utgör ett stort hinder för den internationella tågtrafiken eftersom tåg som rör sig mellan länder behöver vara kompatibla med alla dessa system. Därför har EU lagstiftat om att EU-området samt Schweiz och Norge ska implementera ett gemensamt system senast år 2030: European Rail Traffic Management System (ERTMS).

Lösning
Införandet av ett modernt signalsystem som:
1) upprätthåller och framtidssäkrar järnvägens funktion i Sverige,
2) möjliggör effektiva tågtransporter över långa distanser och flera landsgränser,
3) medför ytterligare positiva effekter, bland annat sänkta underhållskostnader och ökad driftsäkerhet,
4) möjliggör ett antal funktioner som effektiviserar den befintliga järnvägen.

Läs mer & ladda ner faktablad >>

Industrial view of railroad track in city on summer day. Transportation concept background. Sweden.

Våra medlemmar

Euromaint logotyp
Midwaggon logotyp
Motion Control AB
Predge AB
PROSE AB Logo
Railify logotype
Solberga_Svart_Vit_Platta

Vill du fördjupa dig?

Vi älskar att prata om möjligheterna med ny teknologi!
Kontakta Swedtrains kansli & medlemsföretag via kansliet@swedtrain.org.